‘Meer voor minder’

In 2015 en 2016 verandert er veel in de ouderenzorg

De kosten van de ouderenzorg zijn de laatste jaren explosief gestegen. Daarom heeft de regering maatregelen genomen. Enerzijds er op gericht om de groei van die kosten te beperken. Maar anderzijds er ook op gericht dat ouderen zo lang mogelijk baas blijven over het eigen leven, zo nodig met steun van familie en vrijwilligers. Dit leidt tot grote veranderingen in de ouderenzorg die zich in een fors tempo voltrekken. Meest kenmerkende is dat sinds 1 januari 2015 de AWBZ niet meer bestaat.

Het oorspronkelijke AWBZ-budget is verdeeld over meerdere geldstromen en veelal in een sterk afgeslankte vorm. Organisaties krijgen te maken met grote kortingen waardoor 2015 en 2016 zich zullen kenmerken door afbouw van zorg, ontslag van medewerkers, een toename van wachtlijsten en wachttijden en onzekerheid.

Ouderen met een lage indicatie voor een ZZP (het oude verzorgingshuis) mogen vanaf 1 januari jl. niet meer worden opgenomen. Dat kan leiden tot leegstand op onze locaties als we ons beleid niet aanpassen. Tegelijkertijd gaat de vergrijzing door en de behoefte naar verzorgd wonen zal blijven bestaan. Tevens moeten we rekening houden met minder geld voor thuiszorg en minder inkomsten voor opvang en begeleiding van ouderen overdag vanuit de gemeente (WMO).

Stichting Elisabeth erkent dat er veranderingen nodig zijn in de ouderenzorg. De zorg moet nog meer dan nu gericht zijn op de ouderen met een zware zorgbehoefte en anderzijds richten we ons ook op de ouderen die revalideren na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname en daarna weer naar huis gaan.

Tegelijkertijd werken we aan nieuwe ideeën voor ouderen die (langer) thuis blijven wonen. Zo wordt intensief gewerkt aan de versterking van de rol van de wijkverpleegkundige die een centrale rol krijgt voor de zorg aan huis. Op onze locaties worden ontmoetingspleinen ingericht. Daar kunnen ouderen uit de omgeving terecht voor ontspanning, maar ook voor advies en zo nodig behandeling.

Voor ouderen die – om wat voor reden ook – graag de veiligheid en zekerheid zoeken van het vertrouwde verzorgingshuis bereiden we een nieuw concept voor. Ouderen kunnen dan toch in een verzorgingshuis blijven wonen. Het verschil met vroeger is dat zij zelf moeten betalen voor de huisvesting en andere services en hotelmatige diensten. We zullen dit als eerste bij Overakker gaan toepassen, maar ook andere locaties zullen een dergelijk aanbod gaan realiseren.

Er verandert veel in de komende jaren en stichting Elisabeth werkt daaraan. Dat zal zeker niet altijd makkelijk zijn. De inhoud van het werk zal voor onze medewerkers anders worden, dat vraagt om verdere professionalisering. Samenwerken met andere zorgpartners is noodzakelijk en nog beter op onze financiën letten hoort daar ook bij. Want met minder geld zal het lastig worden om hetzelfde te blijven doen. Het is zelfs nog sterker: er wordt van ons verwacht dat we ‘meer voor minder’ doen.

 

Breda, februari 2015

 

raad van bestuur,

Peter Smittenaar en Jan Verbaal

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle