Kwaliteit 

Zorg is waar het bij Stichting Elisabeth om draait. Een belangrijk aspect daarin, is de zorg voor kwaliteit. Stichting Elisabeth is een organisatie die kwalitatieve zorg en verantwoorde zorg levert.

Deze zorg wordt getoetst en beoordeeld door de gebruikers in een cliëntervaringsonderzoek, door externe instanties en door interne kwaliteitsregistraties. Stichting Elisabeth volgt de regels en richtlijnen waaraan zij moet voldoen. Zo ook aan het kwaliteitskader en de verplichte publicatie inzake de personeelssamenstelling.

Kwaliteitsplan

Binnen Surplus (voorheen Elisabeth) wordt continu gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg door te zoeken naar en open te staan voor verbetermogelijkheden. In januari 2017 bood het Zorginstituut Nederland het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg aan zorgaanbieders van verpleeghuiszorg aan. Dit kader biedt de mogelijkheid om de verbetermogelijkheden samen te brengen en te communiceren in één plan. Begin 2017 was er nog geen sprake van een fusie tussen deBreedonk, Elisabeth en Surplus. De toen nog drie aparte stichtingen waren ieder voor zich volop bezig met dit kwaliteitskader. Op 1 augustus 2017 was de bestuurlijke fusie tussen deze drie organisaties een feit en per 1 januari 2018 zullen zij juridisch fuseren. Het kwaliteitsplan 2018 is om die reden geschreven voor de nieuwe fusieorganisatie Surplus. Het kwaliteitsplan voor Surplus is ontstaan door te kijken naar de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende organisaties en door met elkaar in gesprek te gaan over de visie met betrekking tot de verschillende onderwerpen. In het eerste kwartaal van 2018 zal dit verder per locatie uitgewerkt worden en op deze manier zullen alle locaties van Surplus hier actief mee aan de slag gaan.

Kwalitatieve zorg

Kwaliteit wordt geleverd door onze deskundig geschoolde medewerkers, die aantoonbaar werken volgens procedures en protocollen. Procedures die voor iedere medewerker beschikbaar zijn in het digitale organisatiehandboek. Echter, kwaliteit van zorg zit vooral in het zorghart van onze medewerkers.

Dit betekent dat wij:
– de cliënt centraal stellen;
– de cliënt tijdig en helder informeren over de zorgverlening;
– vanuit alle locaties van Stichting Elisabeth duidelijke afspraken maken met de cliënt;
– deze afspraken vastleggen in een zorgplan en een zorgovereenkomst;
– de zorgverlening regelmatig evalueren en verbeteren.

Klokkenluidersregeling

In december 2016 is de klokkenluidersregeling van Stichting Elisabeth vastgesteld. Meer informatie over de regeling leest u hier.

Medewerkers, vrijwilligers, cliënten en mantelzorgers kunnen voor vragen, opmerkingen of klachten contact opnemen met de vertrouwenspersoon, mevrouw Brigitte Engwegen.

Verantwoorde zorg

Jaarlijks meet de organisatie zelf de zorginhoudelijke indicatoren. Deze meetgegevens worden in de landelijke database verwerkt. Dit maakt dat vergelijking per indicator tussen verschillende zorginstellingen mogelijk is. Deze uitkomsten worden per locatie gepubliceerd op de website www.kiesbeter.nl. Het jaarlijkse kwaliteitsverslag is onderdeel van de jaarverslaggeving van Stichting Elisabeth in de maatschappelijke verantwoording.

Personeelssamenstelling

Conform het kwaliteitskader vindt u hier het overzicht van de personeelssamenstelling en de ontwikkelingen hierbinnen.

Cliëntervaringsonderzoek

Stichting Elisabeth vindt het van groot belang haar producten en diensten af te stemmen op de wensen van de cliënt. Om dit te bewerkstelligen laat Stichting Elisabeth in de even jaren een cliëntervaringsonderzoek uitvoeren door een extern geaccrediteerd bureau. Vooraf en achteraf wordt gesproken met de centrale cliëntenraad, die de raad van bestuur adviseert. De mogelijkheden van de cliënt geven richting aan de wijze waarop het onderzoek uitgevoerd kan worden. Tijdens dit onderzoek worden de cliëntgebonden prestatie-indicatoren gemeten aan de ervaringen van de cliënt. Ook deze meetgegevens worden naar de landelijke database verzonden en gepubliceerd op de website www.kiesbeter.nl.

Medewerkerstevredenheids-

onderzoek

Naast de ervaringen van de cliënten is het van belang om te meten hoe het gesteld is met de tevredenheid van de medewerkers. Stichting Elisabeth is van mening dat tevreden medewerkers zorg leveren die van betere kwaliteit is, waardoor de werksfeer en zorgverbeteringen kunnen opbloeien vanuit de teams. Daartoe wordt er om het jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd, waarbij de ondernemingsraad adviserend is naar de raad van bestuur.

Interne kwaliteitsregistraties

Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Stichting Elisabeth stelt het op prijs om geïnformeerd te worden over incidenten, klachten en wensen van haar cliënten. Daarmee ontvangt de organisatie een signaal over wat er eventueel mankeert aan de zorgverlening en kan daarop passende maatregelen nemen om herhaling te voorkomen. U leest in de klachtenprocedure hoe u u een klacht, wens of incident bij ons kunt melden.
Als er zich een incident voor doet, stellen wij uiteraard de familie direct op de hoogte.

Stichting Elisabeth
Correspondentie-adres
Postbus 90103
4800 RA Breda
t 076 208 28 00
f 076 527 62 04
e info@elisabethbreda.nldeBreedonk, Stichting Elisabeth en Surplus zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Surplus. Door het bundelen van onze krachten en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de mensen in ons werkgebied. De informatie die u op deze website vindt, zal niet meer actueel gehouden worden.
Wij verwijzen u daarom graag naar de website van Surplus: http://www.surplusgroep.nl
Wilt u contact opnemen met onze klantenservice, bel dan het onderstaande nummer: 076 - 208 22 00
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus: 076 - 208 28 00
toggle